Warraha - Pieśń żerców

  • Печать

Свароже, Словеньски правый боже
Влодыко наш
Пшиймь дары наше красне,
Укажь нам лица ясне
и дружбǫ дашь

Свароже, Тыжь волą есть цо твожи
Вшехжечы быт!
Жертвą, песьньа - здравицą
Славим те Чворолицы,
Ты Свантевит

Свароже, Праойцов наших боже,
Мы людем твым.
Хробре з хробрых лютице
Твое нещли станице,
Несем и мы.

Свароже, Словяньске кęды морӂе
Арконы храм
Гдзе прохи Яромарóв,
Радогошч гдзе Редарóв
Мыщль наша там!

Свароже,  Словеньски правый боже
Вольносьти модлим зорӂе
Модлим так:
На Сьвięтą рать победнą
Нех словян злąчы в йедно
Свяшчыцы знак

Свароже, верни мы тобе боже.
В добрым и злым,
Мир тобе, чесьть и слава.
А врóжда, врóжда крвава,
А сьмерть недругом твоим.

Warraha - Pieśń żerców

Swaroże,
Słowiański prawy Boże,
Włodyko nasz!
Przyjm dary nasze krasne,
Ukaż nam lica jasne
I drużbą darz.

Swaroże,
Tyś Wolą jest co tworzy
Wszechrzeczy byt!
Żertwą, pieśnią - zdrawicą
Sławim Cię Czworolicy,
Tyś Swantewit!

Swaroże,
Praojców naszych Boże,
My ludem Twym,
Chrobre z chrobrych Lucice
Twoje nieśli stanice,
Niesiem i my.

Swaroże,
Słowiańskie kędy morze,
Arkony chram,
Gdzie prochy Jaromarów,
Radogoszcz gdzie Redarów -
Myśl nasza tam!

Swaroże,
Wolności modlim zorze,
Modlimy tak:
Na świętą rać pobiedną
Niech Słowian złączy w jedno
Swiaszczycy znak!

Swaroże,
Wierni my Tobie Boże
W dobrym i złym,
Mir Tobie, cześć i sława!
A wróżda, wróżda krwawa,
A śmierć niedrugom Twym!